To dobra firma i bezpieczna, chce z nimi współpracować, ufam im

Logistyka - Transport - Spedycja

ICT transport ICT

Wpis w kategorii: Blog

Czym są towary ADR?

Skontakuj się z nami Czym są towary ADR? | transport i spedycja ICT

Przewóz kołowy to niezwykle istotna gałąź gospodarki w każdym kraju na świecie. Utrzymanie tzw. łańcucha dostaw gwarantuje niezakłócone i wydajne działanie zdecydowanej większości dużych firm. Dziś transport drogowy obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje towarów, w tym niebezpieczne. W każdym przypadku przedsiębiorstwa muszą zachować konkretne względy bezpieczeństwa, gdyż materiały groźne są objęte wyjątkowymi restrykcjami. Chcesz wiedzieć, czym jest transport ADR i jakie warunki trzeba spełnić do jego realizacji? Zostań z nami - w dalszej części znajdziesz odpowiedzi na te pytania!

Definicja transportu ADR

Warto zacząć od rozszyfrowania samego skrótu który, jak się okazuje, nie jest wcale tak oczywisty. ADR powstało od francuskiego określenia „L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Jest to międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych, którą przygotowano w roku 1957. Początkowo obejmowała ona swoim zasięgiem tylko 9 państw. Jednak z biegiem czasu dynamicznie się to zmieniało. Przyjęte wtedy przepisy ulegają nieustannym przekształceniom, a w roku 2018 konwencja obowiązywała już w 50 krajach, w tym w Polsce.

Wymogi prawne związane z transportem niebezpiecznych towarów

Ideą tych przepisów jest poprawa bezpieczeństwa przy transporcie towarów niebezpiecznych. Co ważne, obejmują one swym zasięgiem nie tylko samych przewoźników. Do zasad ADR muszą stosować się również nadawcy takich materiałów, jak i ich odbiorcy.

Konwencja definiuje nie tylko to, jak powinny być wyposażone pojazdy oraz jakich zasad bezpieczeństwa trzeba przestrzegać. Pewne wytyczne dotyczą również samych kierowców. W Polsce osoba odpowiedzialna za transport ADR musi spełniać następujące wymogi:

 • ukończenie minimum 21 roku życia,

 • przejście certyfikowanego kursu ADR,

 • zaliczenie specjalnego egzaminu kończącego powyższy kurs,

 • posiadanie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu po kursie ADR (w Polsce wydaje je marszałek konkretnego województwa, a za przygotowanie jest odpowiedzialna Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych).

Transport ADR – jakich towarów niebezpiecznych dotyczy?

Konwencja bardzo dokładnie określa produkty, których przewóz wiąże się z różnymi zagrożeniami. Pod kątem ogólnym są to wszystkie towary mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, mienie oraz zdrowie i życie ludzi. Niebezpieczeństwa te są związane nie tylko z czynnikami biologicznymi czy chemicznymi, ale także fizycznymi.

Przepisy o ADR rozróżniają łącznie aż 13 różnych klas towarów niebezpiecznych, z których część podzielona jest na podklasy. Ich uogólniony podział przedstawiamy poniżej.

 1. Wszystkie materiały, które mają charakter wybuchowy.

 2. Niebezpieczne gazy.

 3. Łatwopalne płyny.

 4. Materiały w stanie stałym, które są palne, mogą ulec samozapłonowi lub po zetknięciu z wodą generują gazy palne (zgrupowane w podklasach od 4.1 do 4.3).

 5. Towary ulegające utlenianiu oraz tzw. nadtlenki organiczne (podklasy od 5.1 do 5.2).

 6. Produkty o charakterze trującym lub zakaźnym (podklasy od 6.1 do 6.2).

 7. Materiały promieniotwórcze.

 8. Towary o właściwościach żrących (np. kwasy).

 9. Wszystkie inne produkty niebezpieczne.

Pamiętaj, że konwencja ADR każdą z tych klas umieszcza dodatkowo w trzech tzw. grupach pakowania. Ich celem jest ujednolicenie skali ryzyka, jakie wiąże się z transportem, załadunkiem oraz rozładunkiem. Najniższa, III grupa to towary stwarzające niewielkie zagrożenie, a te najniebezpieczniejsze są zebrane w I.

Przewóz ADR wymaga spełnienia szeregu formalności

Przewoźnik podejmujący się takich zleceń musi m.in. zebrać pełną dokumentację, odpowiednio oznakować pojazd i dobrze zabezpieczyć towar. Takie transporty wymagają bardzo kompleksowych przygotowań, a każde uchybienie w procedurach może wiązać się z wysokimi karami.

Pamiętaj, że przy transporcie towarów niebezpiecznych firma jest zobowiązana do współpracy z tzw. doradcą ds. bezpieczeństwa. Zawsze stawiaj na osoby z dużym doświadczeniem, które profesjonalnie i rzetelnie podchodzą do swoich obowiązków zawodowych.