To dobra firma i bezpieczna, chce z nimi współpracować, ufam im

Logistyka - Transport - Spedycja

ICT transport ICT

Wpis w kategorii: Blog

Czym jest transport kabotażowy?

Skontakuj się z nami Czym jest transport kabotażowy? | transport i spedycja ICT

Pod pojęciem transportu kabotażowego kryje się przewóz towaru pomiędzy punktami docelowymi w jednym kraju UE pojazdami przewoźnika zarejestrowanymi w innym państwie. Regulowany jest on rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i podlega również szczegółowym przepisom na szczeblu krajowym. Za niedopełnienie obowiązków i złamanie prawa grożą najczęściej surowe kary. Jeśli prowadzisz firmę i wysyłasz swoje produkty za granicę, sprawdź, jakie są najważniejsze zasady i przepisy dotyczące tego rodzaju przewozu. Zapoznaj się z treścią artykułu i dowiedz się więcej na ten temat!

Możliwe warianty przewozu kabotażowego

Zgodnie z przepisami unijnymi przewozy kabotażowe możliwe są w dwóch wariantach:

  • w kraju pierwszego rozładunku przesyłki międzynarodowej,
  • innych państwach członkowskich niż kraj rozładunku.

W pierwszym wariancie kabotaż jest wykonywany w kraju należącym do Unii Europejskiej, w którym nastąpił pierwszy rozładunek przesyłki międzynarodowej. Przewoźnik musi trzymać się ściśle określonych terminów i przeprowadzić całą operację na terytorium jednego państwa członkowskiego. Po zakończeniu transportu międzynarodowego może on wykonać maksymalnie trzy kabotaże w ciągu 7 dni od ostatniego rozładunku.
Natomiast w drugim wariancie firma transportowa może wykonywać usługę w krajach sąsiednich, ale ma na to tylko 3 dni, licząc od daty wjazdu na dane terytorium. Po dokonaniu rozładunku przewoźnik ma prawo wjechać do innego państwa członkowskiego bez ładunku i zrealizować tam jedno zlecenie w ściśle wyznaczonym czasie.

Główne różnice pomiędzy dwoma rodzajami kabotaży:

W kraju pierwszego rozładunku - maksymalnie 3 kabotaże w czasie 7 dni

W państwie UE innym niż kraj rozładunku - 1 kabotaż w czasie 3 dni

Regulacje unijne i krajowe

W państwach należących do UE kabotaż jest regulowany rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. Zgodnie ze wspólnotowym prawodawstwem przewozy, o których mowa w przepisach, mogą być wykonywane przez przewoźnika posiadającego wspólnotową koncesję. Ponadto, jeśli kierowca jest obywatelem kraju trzeciego, musi mieć także odpowiednie świadectwo dające uprawnienia do wykonywania zawodu na terytorium Unii.

Pamiętaj, kabotaż jest dozwolony tylko po całkowitym lub częściowym rozładunku towaru. Zwróć również uwagę na przepisy krajowe, które stanowią dopełnienie unijnego rozporządzenia i dlatego w poszczególnych państwach członkowskich regulacje mogą być nieco odmienne. Dotyczy to między innymi kar za nielegalny transport międzynarodowy. Niezależnie jednak od stosowanej wykładni prawa w przypadku przewozów kabotażowych załadunek i rozładunek musi odbywać się w obrębie tego samego terytorium.

Przewóz kabotażowy w Niemczech

Do Niemiec polskie firmy transportowe wożą zdecydowanie najwięcej towarów. Warto więc poznać tamtejsze regulacje, ponieważ za naruszenie przepisów grożą wysokie kary. Organem sprawującym nadzór nad przewoźnikami jest Federalna Agencja Transportu Towarowego (BAG). Okres 7 dni, w ciągu których musi zostać zrealizowany kabotaż, liczony jest od momentu pierwszego rozładunku przesyłki międzynarodowej do zakończenia ostatniej dostawy w ramach przeprowadzanej operacji. Należy również zapamiętać, że zmiana przyczepy lub naczepy nie wpływa na wydłużenie tygodniowego terminu.

W Niemczech za wykroczenia dotyczące przewozów międzynarodowych odpowiedzialność ponosi nie tylko firma transportowa, ale również kierowca. Kary nakładane są zarówno za nielegalny kabotaż,  jak i za niewielkie uchybienia dotyczące na przykład błędów w dokumentacji przewozowej. Kwota grzywny w przypadku przedsiębiorcy może sięgać nawet 2 tys. euro. Kierowca jest traktowany znacznie łagodniej przez inspekcję drogową i najczęściej upominany jest mandatem w wysokości 100 euro.

Przewóz kabotażowy we Francji

We Francji do tego typu transportu można przystąpić tylko po całkowicie zakończonym przewozie międzynarodowym. Nadzór nad przewoźnikami sprawuje tamtejsze Ministerstwo Transportu, które jest również właściwym organem do wydawania rozporządzeń i rozpatrywania skarg. Operacja kabotażowa musi być przeprowadzona tym samym zestawem pojazdów. Nie ma więc możliwości zmiany ciągnika siodłowego lub naczepy.

Naruszenia przepisów podlegają karze grzywny w wysokości do 15 tys. euro. Ponadto inspekcja drogowa może zatrzymać pojazd do czasu wyjaśnienia sprawy lub naprawienia szkody. W przypadku recydywy lub rażącego zaniedbania obowiązujących przepisów przedsiębiorstwo może także otrzymać tymczasowy zakaz kabotażu na terytorium Francji.

O tych dokumentach należy pamiętać

Kary za nawet drobne uchybienia mogą być bardzo dotkliwe, dlatego ważne jest, aby przed wyruszeniem w trasę wszystko dokładne posprawdzać i przestrzegać obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych. Przewoźnik jest zobowiązany między innymi do posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających przewóz międzynarodowy i wykonanie operacji kabotażowych w kraju przyjmującym lub sąsiadującym. Są to przede wszystkim:

  • międzynarodowy list przewozowy (CMR),
  • konosament lub inne pismo dla każdego przewozu kabotażowego.

Istotne jet również, aby dokumenty zawierały wszystkie niezbędne informacje: dane nadawcy oraz przewoźnika, adres rozładunku, opis przewożonego ładunku, w tym jego wagę, liczbę palet itp. W trakcie kontroli kierowca może również zostać poproszony o okazanie zapisów z tachografu lub innych kwitów. Funkcjonariusze mają także prawo sprawdzić ładunek pod kątem zgodności stanu faktycznego z dokumentacją przewozową.

Ograniczenia w transporcie

Według danych Eurostatu kabotaż w ostatnich latach wykazuje dużą dynamikę wzrostu. Korzystają na tym przede wszystkim polscy przewoźnicy, którzy odpowiadają za ponad jedną trzecią wszystkich przewozów w Unii Europejskiej. Usługi tego typu to dla firm transportowych okazja do maksymalnego wykorzystania potencjału floty oraz zmniejszenia strat wynikających z tzw. pustych przebiegów. Z drugiej strony niektóre państwa obawiają się zbyt ostrej konkurencji i starają się ograniczyć udział zagranicznych przewoźników, niekiedy nawet oskarżając ich o stosowanie dumpingu.

Dlatego unijne rozporządzenie przewiduje procedurę ochronną w razie wystąpienia realnego i uzasadnionego zagrożenia krajowego rynku transportowego przez kabotaż. Każde państwo członkowskie może w tym celu złożyć stosowny wniosek do Komisji Europejskiej. Jeśli podanie zostanie pozytywnie rozparzone, to ograniczenia w transporcie mogą obowiązywać przez pół roku z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy.

Kwestie podatkowe

Przedsiębiorcę realizującego przewóz kabotażowy obowiązują zasady wewnątrzwspólnotowej dostawy usług i towarów. Dlatego przewoźnik powinien we właściwym dla siedziby firmy urzędzie skarbowym złożyć wniosek o nadanie NIP-UE. Należy jednak pamiętać, że faktura za zrealizowane zlecenie musi być wystawiona bez VAT-u. Sprawy fiskalne każde z państw członkowskich reguluje samodzielnie i na zlecającym kabotaż ciąży obowiązek zapłaty podatku i rozliczenia z fiskusem.

Specjaliści od transportu krajowego i międzynarodowego

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z transportem krajowym i międzynarodowym. Posiadamy szeroką sieć partnerów, którym możemy zlecić przewozy kabotażowe w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Korzystamy głównie z transportu kołowego, ale jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie, dostarczamy przesyłki drogą morską lub lotniczą.

Podsumowanie

Nasi wykwalifikowani spedytorzy i logistycy są do Twojej dyspozycji. Możesz się z nimi skontaktować w dowolny sposób: telefonicznie lub mailowo. Szybko i zgodnie z obowiązującym prawem zorganizują wysyłkę towarów i optymalnie zaplanują trasę. Specjalizujemy się m.in. w transporcie materiałów niebezpiecznych (ADR), chemicznych i biologicznych czy dzieł sztuki. Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie unijnym oraz znamy przepisy drogowe obowiązujące w poszczególnych państwach. Z nami szybko, bez żadnych przeszkód i stosunkowo tanio wyślesz przesyłkę nawet w najodleglejsze zakątki świata.